Vergoeding

Vergoeding voor fysio- en of manuele therapie valt binnen de aanvullende verzekering. Fysiotherapie Delfgauw heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

 • U dient uw BSN nummer aan te leveren via een geldig identiteitsbewijs, zodat wij de behandeling rechtstreeks kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • Het blijft eigen verantwoordelijkheid bij te houden hoeveel behandelingen u heeft gehad en of deze nog binnen het verzekerde aantal liggen. (Ook behandelingen elders tellen mee in het totaal!).
 • Niet aanvullend verzekerd? Dan ontvangt u zelf de nota; hiernaast staan de tarieven.
 • Minimaal 24 uur van te voren af te zeggen en voor 9:00 bij ziekte.
  Bij niet of te laat afbellen ontvangt u een zelf nota van € 30,00. (Deze wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.)

Weten wat uw zorgverzekeraar vergoed aan fysiotherapie ?
Klik dan op de onderstaande link:

Verwijsbrief ja /nee ?

 • Zonder verwijzing kunt u prima een afspraak maken.
 • Verwijsbrief is wel nodig bij een aan huis behandeling of bij een chronische indicatiecode voor een aandoening die voorkomt op een speciale chronische lijst.
 • Onder de 16 jaar moet een ouder of verzorger mee, tenzij in overleg met de therapeut anders is afgesproken.
 •  Als u niet komt of afbelt dan verzoeken wij u zelf weer contact met ons op te nemen.
 •  Wij zijn allemaal geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF.  Wij zijn verplicht uw e-mailadres te noteren voor een eenmalige tevredenheid-enquête voor uw zorgverzekeraar.
 • Indien u opmerkingen of verbeterpunten heeft ten aanzien van de therapie mag u dit ook altijd direct  of per email bij ons melden.

Privacyreglement

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Praktijk
In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

Plichten van de praktijk
Fysio- en Manuele Therapie Delfgauw is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening
  • voor doelmatig beheer en beleid
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Fysio- en Manuele Therapie Delfgauw hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Fysio- en Manuele Therapie Delfgauw. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier
U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Fysio- en Manuele Therapie Delfgauw is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt
Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Fysio- en Manuele Therapie Delfgauw hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Fysio- en Manuele Therapie Delfgauw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaan wij hierover graag met u in gesprek.

Tarieven

Intake en onderzoek met en zonder verwijzing (25 minuten) € 50,-
Reguliere zitting fysiotherapie (25 minuten) € 40,-
Manuele therapie (25 minuten) € 50,-
Toeslag aan huis behandeling € 17,50
Telefonisch consult (10 minuten) € 15,00
Voetenintake bij Erkend Voetentrainer (50 minuten) € 97,50
Voetenconsult bij Erkend Voetentrainer (25 minuten) €50,-
Niet nagekomen behandeling (b.v. te laat afzeggen/vergeten) €30,00